[วันคุ้มครองโลก] วันที่22เมษายนของทุกปี

วันคุ้มครองโลก

EarthDay วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน ประวัติและความเป็นมาวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ถือเป็นวันสำคัญของขบวนอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลกตรงกับวันที่ 2 2เมษายน ของทุกปี

วันคุ้มครองโลกถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 27 ปีก่อน ในวันที่ 22 เมษายน 2513 นักอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มหนึ่งได้จัดให้มีการแสดงพลังครั้งใหญ่ เพื่อปลุกเร้าจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันยิ่งถูกมนุษย์ทำลาย ในการแสดงพลังครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมกว่า20 ล้านคน และปรากฏขึ้นตามเมืองใหญ่ๆเกือบทั้งสหรัฐหลังจากนั้นความห่วงใยปัญหาสภาพแวดล้อมของสหรัฐก็เพิ่มพูนขึ้น มีการออกกฎหมายควบคุมการกระทำที่สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ สำหรับวันคุ้มครองโลกมีขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนเห็นความสำคัญของป่า อนุรักษ์ และตระหนักถึงวิกฤตการทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้

วันคุ้มครองโลกเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยสมาชิกวุฒิสภา เกย์ลอร์ด เนลสัน (Senator Gaylord Nelson) ซึ่งต่อมาก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งวันคุ้มครองโลกได้สำเร็จก่อนที่ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมจะเข้าไปสู่ความสนใจของประชาคมโลก พลเมืองโลกระดับรากหญ้า ได้ตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม ที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปอย่างเด่นชัดเป็นอย่างดี ในทางกลับกันนักการเมืองระดับประเทศกลับมองไม่เห็น ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า หัวข้อเรื่องสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จะไม่เคยได้รับการบรรจุเข้าไปในวาระการประชุมทางการเมืองระดับชาติเลย ในที่สุด วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513 “วันคุ้มครองโลก”ก็ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก

สีดั้งเดิมของวันคุ้มครองโลกเป็นสีเขียวส่วนสัญลักษณ์ของวันคุ้มครองโลก คือภาพของโลกที่จัดขึ้นในมือเราและยังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก

เป้าหมายของวันคุ้มครองโลก

 1. เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ
 2. เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป
 3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ
 4. เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป
 5. เพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
 6. เพื่อสร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่นๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์
 7. เพื่อสร้างสำนึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชนและชาติ
  • การนำกระป๋องอลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่เป็นการประหยัดพลังงานได้เท่ากับการดูทีวีถึง 3 ชั่วโมง
  • การไม่นำเข้าสินค้าและอาหาร รวมถึงการลดใช้กระแสไฟฟ้าจะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น