ใน วันที่ 26 กันยายน2563 โดย Coaching English

ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

จัดขึ้นมาเพื่ออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ

โดย วิทยากร ทั้ง 2 ท่านของเรา

Ms. Adah Grace และ Mr. Preston Jollands

โดยวิทยากรทั้งสองท่านได้เตรียมข้อมูล idea ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

มา share ให้อาจารย์ทุกท่านที่จะได้นำไปใช้ในห้องเรียนของท่านได้อย่างจุใจ

Coaching English ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนา

และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการสัมมนาทุกท่าน