สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก

ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

คุณปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ ผู้นกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด

ร่วมกับ โรงเรียนสอนภาษา Coaching English ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน

ภาคตะวันออกที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)

ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี


ทั้งนี้ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)

กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของ

การจัดการศึกษาเอกชนในระดับพื้นที่ ประกอบกับผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้มีโอกาสพบปะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นสู่การพัฒนาการศึกษาเอกชน ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน

ครู นักเรียน และประสานพลังเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเอกชนตามนโยบายรัฐบาล

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

 

นอกจากการไปประชุมครั้งนี้แล้ว ทางหน่วยงานของเราได้มีการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ

การจัดกิจกรรม English Camp , ห้องเรียน online รวมไปถึงประสบการณ์การทำงานของทางหน่วยงานของเราค่ะ

 

ทาง EP Plus Learning ต้องขอขอบคุณ ท่านดร.อรรถพล ตรึกตรอง ที่มอบโอกาสดีๆ แบบนี้

ให้กับทางหน่วยงานของเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ