โรงเรียน Coaching English ได้รับโล่เกียรติคุณ  “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนดีเด่น”

ในวันเสาร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

คุณปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ ผู้บริหารโรงเรียน EP Plus Learning ร่วมกับ Coaching English

ได้รับโล่เกียรติคุณ  “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับเยาวชนดีเด่น”

จากกระทรวงศึกษาธิการ มอบโดย​ท่าน

ดร.อรรถ​พล​ ตรึกตรอง

ท่านเลขาธิการ​คณะกรรมการ​ส่งเสริม​การศึกษา​เอกชน​

ณ งานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๔ ที่จังหวัดอยุธยา

เพื่อเป็นรางวัลให้โรงเรียน EP Plus Learning ร่วมกับ Coaching English

ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทยระดับเยาวชน

ให้ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาระบบการเรียนไทย

ให้ทันสมัย และพัฒนาบุคลากรทางศึกษาให้เข้ากับการเรียนในยุค 4.0 ทั้งนี้

ทางโรงเรียน EP Plus Learning ร่วมกับ Coaching Englis 

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของไประเทศไทยให้ก้าวหน้าสืบต่อไป