สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ

ในวันที่14 มีนาคม 2564

คุณปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ 

ผู้นกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนสอนภาษา Coaching English

ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือที่จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ (สช.) ณ โรงแรมสีหราชจังหวัดอุตรดิตถ์

การประชุมในวันนี้ สช. ร่วมกับเครือข่ายทางการศึกษาเอกชนของภาคเหนือ 17 จังหวัด

โดยผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานร่วมกับ สช. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกระดับ ทุกประเภท การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการ

รับความรู้ ทิศทางและนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา

ให้มีความเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้กับนานาอารยประเทศ

 

นอกจากการไปประชุมครั้งนี้แล้ว ทางหน่วยงานของเราได้มีการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ

ที่ใช้ในห้องเรียนจริง , การจัดกิจกรรม English Camp ทั้งใน และนอกสถานที่, ห้องเรียน online ที่ได้ประสิทธิภาพ

รวมไปถึงประสบการณ์ และศักยภาพการทำงานของหน่วยงานของเราค่ะ 


ทั้งนี้ ทาง EP Plus Learning ต้องขอขอบคุณ ท่านดร.อรรถพล ตรึกตรอง ที่มอบโอกาสดีๆ แบบนี้

ให้กับทางหน่วยงานของเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ