สช.จัดการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้

ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

คุณปัญญาภรณ์ เชาวน์รัตน์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนสอนภาษา Coaching English

ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ (สช.) ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกระดับ ทุกประเภทและผู้เข้าร่วมประชุม

จะได้รับความรู้ ทิศทางและนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา

ให้มีความเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้กับนานาอารยประเทศ

 

การจัดการศึกษาเป็นบริการสาธารณะ เป็นหน่วยงานทางปกครอง ประเภทหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

ให้ใช้อำนาจทางปกครอง หรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง และเป็นโรงเรียนทางเลือกเนื่องจากมีความหลากหลาย

นักเรียนและประชาชนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ เราจึงต้องพัฒนาให้มีความเป็นเลิศในทุกด้าน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียนว่าจะได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีความชำนาญตามสาขาวิชาที่เรียนต่อไป

 

นอกจากการไปประชุมครั้งนี้แล้ว ทางหน่วยงานของเราได้มีการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ

ในห้องเรียน , การจัดกิจกรรม English Camp ทั้งใน และนอกสถานที่, ห้องเรียน online จาก  T. Ivan du Pressis

ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางหน่วยงงานของเรา

รวมไปถึงประสบการณ์ และประสิทธิภาพการทำงานของทางหน่วยงานของเรานะคะ


ทั้งนี้ ทาง EP Plus Learningต้องขอขอบคุณ ท่านดร.อรรถพล ตรึกตรอง เป็นอย่างสูง ที่มอบโอกาสดีๆ แบบนี้

ให้กับทางหน่วยงานของเราครั้งที่ 2 ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ