• จากประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี พวกเราได้จัดทำแผนหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ พร้อมสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยส่งเสริม และกระตุ้นให้กระบวนการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น ให้กับโรงเรียนเอกชนต่าง ๆ และโรงเรียนรัฐบาลที่สนใจ โดยส่งครูชาวต่างชาติ (ครูเจ้าของภาษาโดยตรง) ไปดำเนินการสอนยังโรงเรียนนั้น ๆ ทำตลอดปีการศึกษา โดยใช้หลักสูตรแบบแผนการเรียนการสอนคุณภาพที่เราจัดให้

  • จัดโครงการแคมป์ภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน และช่วงเดือนตุลาคม เป็นโครงการที่จัดขึ้นนอกเหนือจากโปรแกรมหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ และช่วยเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มีความสนุกสนาน มีกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย เสริมประสิทธิภาพทางความคิด และความสามารถในด้านต่าง ๆ ของเด็ก ควบคู่กับการใช้ภาษาอย่างถูกต้องโดยเจ้าของภาษา เช่น ด้านศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ การคำนวณ และการแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครมากมายที่มีอยู่ในเรื่องราว ซึ่งใช้สำหรับโครงการแคมป์นั้น ๆ

  • สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก และบุคคลทั่วไป พนักงานบริษัท ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ ที่สนใจ