กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน แผนกหลักสูตร Denla English Program ที่ดูแลโดย EP PLus LEARNING
ข่าว

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน แผนกหลักสูตร Denla English Program ที่ดูแลโดย EP PLus LEARNING

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนแผนกหลักสูตร Denla English Program ในกลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาล 2 (K.2) และ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 (K.3)

Ep Plus Learning ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
ข่าว

Ep Plus Learning ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร