บริการ

1. บริการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนในโรงเรียน

EP Plus Learning เราเป็นผู้ให้บริการจัดหาครูชาวต่างชาติ ที่มีคุณภาพเพื่อสอนในโรงเรียนให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั่วประเทศ โดยครูชาวต่างชาติ ของบริษัทฯ ผ่านการอบรมเทคนิคการสอนและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้น การแต่งกายที่เหมาะสมการทำแผนการสอน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละหน่วยงานมาเป็นอย่างดี

2. บริการด้านการบริหารจัดการวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนโดยครูต่างชาติ

ด้วยความที่ EP Plus Learning มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน โดยประกอบด้วยก้นในหลายๆ ด้าน

  • ด้านการอบรม และพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนให้
  • ด้านการบริหารจัดการการทำงานของครู พร้อมการดูแลจัดหาผู้สอนทดแทน

3. บริการจัดหลักสูตรการสอนตามมาตรฐาน CEFR ตลอดปีการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ

EP Plus Learning ร่วมกับสถาบันภาษา Coaching English ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนโดยอ้างอิงมาตรฐาน CEFR มาตรฐานมาใช้กับโรงเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการเรียนภาษาอังกฤษสูงสุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  • เรียนกับครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญผ่านวีดีโอ Smart Learning พร้อมครูในห้องเรียน ที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
  • นักเรียนสามารถทบทวนที่บ้านได้ อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่สูงที่สุด